Ustanovujúca konferencia SCU

Kategória:
Konferencia SCU
Dátum:
25. jún 2023 16:00 - 18:30

P O Z V Á N K A
na ustanovujúcu Konferenciu Slovenskej Cheerleading Únie,
ktorá sa bude konať dňa 25.06.2023 /sobota/ o 16:00 hod (15,45 hod prezentácia) v priestoroch
MC Heuréka, Hlbiny 2, vo Zvolene a online prostredníctvom Google Meet

Návrh programu

Otvorenie rokovania Konferencie Slovenskej Cheerleading Únie (v ďalšom texte „Konferencia“ a
„SCÚ“)
Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová,
skrutátori, zapisovatelia, overovatelia)
Správa mandátovej komisie
Schválenie programu Konferencie
Potvrdenie prijatia subjektov za riadnych členov SCÚ
Správa o činnosti SCÚ za uplynulé obdobie
Plán aktivít na obdobie 2023 - 2024
Zmena Stanov SCÚ formou prijatia nového úplného znenia
Voľba členov Volebnej komisie SCÚ
Voľby do orgánov SCÚ
Rozpočet SCÚ na nasledujúce obdobie
Rôzne
Diskusia
Záver, ukončenie rokovania

 

SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

 
 

Všetky termíny:

  • 25. jún 2023 16:00 - 18:30